Algemene Voorwaarden Zeta Services B.V., gevestigd aan Bagijnestraat 32-E, 2511CK, te ’s-Gravenhage, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27349182.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Zeta Services B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zeta Services B.V., per 9 juli 2009 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27349182

Overeenkomst: elke overeenkomst gesloten tussen Zeta Services B.V. en de wederpartij.

Product: alle fysieke zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Zeta Services B.V.

Dienstverlening: alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Zeta Services B.V. die betrekking hebben op diensten die door Zeta Services B.V., haar medewerkers of derden worden uitgevoerd.

Wederpartij: degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Zeta Services B.V. en de Wederpartij. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zeta Services B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. Indien één of meer bepalingen in de deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd geldig.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt of zolang een tijdsraam beschikbaar is of zolang de persoon of personen die de dienst mogen en kunnen uitvoeren beschikbaar zijn. De aanbieding en/of offerte geldt zolang voor Zeta Services B.V. extern in te kopen en/of in te huren producten, diensten of personen tegen gelijke voorwaarden als op het moment van het uitbrengen van de offerte en/of aanbieding beschikbaar zijn. Indien voorraad, tijdsraam of personen niet (meer) beschikbaar zijn of niet meer beschikbaar zijn tegen gelijke voorwaarden als op het moment van uitbrengen van de aanbieding en/of offerte kan Zeta Services B.V. niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden. Zeta Services B.V. hoeft geen bewijs te leveren voor het niet beschikbaar.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en van Zeta Services B.V..

Duur overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Mocht de overeenkomst voor bepaalde tijd worden afgesloten dan dient de periode te worden vastgelegd waarvoor de overeenkomst wordt aangegaan.

Beëindiging overeenkomst

De overeenkomst kan tussentijds beëindigd worden. Beëindiging van de overeenkomst leidt niet tot uitstel of opschorting van openstaande vorderingen. Indien de overeenkomst een toekomstige reservering voor dienstverlening of reservering van een locatie of verhuur van materialen betreft geldt bij beëindiging meer dan 30 dagen vóór uitvoering een restitutie van 100% en meer dan 14 dagen een restitutie van 50%. Bij beëindiging 14 dagen of minder vindt géén restitutie plaats. Een aanbetaling voor een product of dienstverlening of reservering zal niet gerestitueerd worden, tenzij anders overeengekomen.

Wijziging overeenkomst

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Zeta Services B.V. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Zeta Services B.V. zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Zeta Services B.V. kunnen worden toegerekend.

Uitvoering overeenkomst

Zeta Services B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zeta Services B.V. heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien een factuur voor een voorgaande fase nog niet voldaan is heeft Zeta Services B.V. het recht de uitvoering van de volgende fase uit te stellen totdat de factuur voldaan is. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan Zeta Services B.V.. Wederpartij is verplicht om de juiste en volledige informatie te verstekken.

Prijzen

De prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijswijziging

Indien Zeta Services B.V. met de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Zeta Services B.V. gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de Wederpartij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd.

Levering

Levering of dienstverlening vindt plaats af Zeta Services B.V. of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop haar deze ter hand worden gesteld.

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen een door de Zeta Services B.V. opgegeven termijn. De opgegeven levertermijn is slechts indicatief en geen fatale termijn.

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Zeta Services B.V..

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Zeta Services B.V. aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden. Ingeval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de Wederpartij zijn alle openstaande vorderingen, ook voor diensten of producten die nog niet gefactureerd zijn, direct opeisbaar. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Zeta Services B.V. aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld op de factuur.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Zeta Services B.V. in het kader van de overeenkomst geleverde zaken en diensten blijven eigendom van Zeta Services B.V. totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Zeta Services B.V. behoudt altijd het intellectueel eigendom van producten en diensten. Het is de Wederpartij niet toegestaan producten en diensten na te maken.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Zeta Services B.V. het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Zeta Services B.V. behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Zeta Services B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Na ontbinding worden vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Voorts is Zeta Services B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien Zeta Services B.V. de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Zeta Services B.V. niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Zeta Services B.V. of de Wederpartij worden toegerekend, als de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Garanties

Zeta Services B.V. garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland. Indien een door Zeta Services B.V. geproduceerd en geleverde product niet voldoet aan de garantie, zal Zeta Services B.V., na vermelding hiervan, het product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen. Indien een product door een fabrikant of een derde is geproduceerd, heeft de wederpartij recht op fabrieksgarantie. Zeta Services B.V. zal haar uiterste inspanning leveren om deze fabrieksgarantie na te komen.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen drie dagen na aflevering, te onderzoeken op defecten, productiefouten en ontbrekende onderdelen. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na levering van het product schriftelijk aan Zeta Services B.V. gemeld te worden.

Aansprakelijkheid

Zeta Services B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Zeta Services B.V.. Zeta Services B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Zeta Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Zeta Services B.V. is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zeta Services B.V. kenbaar behoorde te zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Zeta Services B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Zeta Services B.V. en de door Zeta Services B.V. eventueel ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Indien een vordering betrekking heeft op een gebrek aan een product is de verjaringstermijn twee jaar.

Intellectueel eigendom

Zeta Services B.V. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Zeta Services B.V. verstrekt, zal Zeta Services B.V. zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Zeta Services B.V. mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Voor alle door Zeta Services B.V. uitgebrachte aanbiedingen en/of offertes en/of overeenkomsten geldt voor de Wederpartij een strikte geheimhoudingsplicht.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zeta Services B.V. partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.